Semalt hünärmeni, arka baglanyşyk görnüşleri barada gürleşýär

Internet köp sanly çäreler üçin platforma hödürleýär. Elektron söwda meselesinde öz web sahypasy üçin birnäçe sanly marketing meselelerini ýerine ýetirip bolýar. Web ussatlarynyň köpüsi, mazmun marketingi we Sosial Media Marketing (SMM) ýaly sanly marketing endiklerine baglydyr. Adamlar marketing meselelerini ýerine ýetirmegi dowam etdirýärkä, adamlar web sahypalaryny göni ýaýlymda saklamak taraplaryna laýyk gelýärler.

Gözleg motory optimizasiýasy ( SEO ) sanly marketing usuly bolup, gözleg motorlarynda web sahypasyny tertipleşdirmäge esaslanýar. SEO açar sözleri gözlemek, mazmun döretmek we arka baglanyşyk ýaly sanly marketing usullaryny ulanýar. Arka baglanyşyk, örän peýdaly bolup biljek täsirli SEO strategiýasydyr . Kompaniýaňyz üçin SEO ýerine ýetirilende, islendik onlaýn amal üçin bar bolan dürli baglanyşyk baglanyşyklaryny bilmek zerurdyr.

Arka baglanyşyklaryň käbir görnüşleri, “ Semalt” -yň müşderi üstünlik dolandyryjysy Maks Bell tarapyndan berlen şu gollanmada:

Nofollow we yzarlaýan baglanyşyklar

Käwagt, ýönekeý talap setirini ulanyp, web sahypasyndan ýa-da domenden arka baglanyşyk almak isläp bilersiňiz. Bu ýagdaýda Google-daky "rel" atributy web sahypaňyzda ulanýan arka baglanyşygyň görnüşini kesgitläp biler. Gözegçilik baglanyşyklary, Google gözleg motorynda sahypaňyza çaltlyk bilen kömek edip biler. Şeýle-de bolsa, esasanam Google-da käbir baglanyşyklary ulanman käbir meseleleriňiz bolup biler. Bu baglanyşyklar, Bing ýa-da Yahoo ýaly beýleki gözleg motorlarynyň algoritminde peýdasy bar.

Tebigy we SEO baglanyşyklary

SEO ýerine ýetirilende baglanyşyklaryň çeşmesini göz öňünde tutmak gowy. Tebigy baglanyşyklar kanuny çeşmelerden gözbaş alýar. Arka baglanyşyklar web sahypaňyza gözleg ulgamlarynda oňyn reýting artykmaçlygyny gazanmak bilen bir hatarda, traffigiň gowy çeşmesini berip biler. Tebigy däl SEO baglanyşyklary sahypany gözleg konsolyna berk jeza berip biler. Bu baglanyşyklar, saýtyň çalt ýerleşdirilmegi üçin tölegli baglanyşyklary wada berýän gara şlýapa SEO agentliklerinden gelýär. Şeýle baglanyşyklardan gaça duruň, sebäbi olar SERP-lerden sahypaňyzyň deineksiýa edilmegine sebäp bolup biler.

Ömürboýy ýa-da kärendesine alnan baglanyşyklar

Arka baglanyşyklaryň çeşmesi hemişe möhümdir. Kanuny taýdan gazanylan baglanyşyklar, arka baglanyşyklary ömri üpjün edip, has köp zat üçin mümkinçilik hödürleýär. Bu tarap, üstünlikli kärhanalaryň üstünlik gazanmak üçin ulanýan düşünjesidir. Kärende baglanyşyklary tölegli baglanyşyklar ýaly çeşmelerden gelip çykýar. Bu baglanyşyklar, umumy çeşmesi, ugrukdyryjy spam domenleri bolan beýleki baglanyşyklary emele getirýär. Hiç hili satuw etmeýän bot traffigi bolup biler.

Netije

Gözleg motory optimizasiýasy onlaýn çäreleri amala aşyrmagyň möhüm usulydyr. Mysal üçin, SEO adamlara onlaýn müşderileriň köp sanly çeşmesine eýe bolmak, şeýle hem webiň köp burçlaryndan beýleki myhmanlary almaga mümkinçilik berýär. SEO köp usullar we proseduralar arkaly ýüze çykýar. Islendik SEO tejribesinde, arka baglanyşyklar web ussatlarynyň internet marketing meýilnamalarynda tapyp biljek gündelik duşuşygydyr. In

mass gmail